Kayan Literature committee

Kayǎn ta-an

Kayǎn dyǎnplǐ

Acaǒ aca lahan

1. Hǔ 2 tain

2. Htaòya Hakhan (50)kyathǎ

3.Tahai Thathyû̌n La tain

4. Tathāntha Laki

5. Bahulî (10)kyathǎ

6. Bahubaǔ (5) kyathǎ

7.Eǐn Laki

8. Tathā Laki

Phò̌n tamǎ taimè

- Cǎblǎn htaòya , Klaò̌phao dò phò̌nhtan dò sû̌

- Kūblǎn cǎnblǎn Bahubaǔ bahulî

-dò taò̌blon eǐn, tathāntha

-Htaòya bamyǎn mè kwairaò ́ htaû̌ bwaihtan hǔ dò acaǒaca dô̌ htaòya sû̌kaǔ htaû̌ makaidau mî.

- Htaòya kaǔmè du bû̌bû̌htaû̌ bwai blon dô̌ dyǎnplǐ pônkaǔ.

-Bwaihtan tathā pè

-Hǔ baplǐ mè blaǐkhǔ mî dò kakhlaiba dyǎnplǐ pôn ka.

- Hǔ baplǐrǎ dò acaǒca ashyû̌n ahai abai abwan babá babwaǐ mè , an da hô̌ nè.